หน้าแรก เมือง ทาคายาม่า เมือง ทาคายาม่า

เมือง ทาคายาม่า

อ่างเก็บน้ำ ทางผ่านไป ชิราคาวาโกะ
คลองในเมือง ทาคายาม่า