เมือง นารา

เมือง นารา
ศาลเจ้าในวัด โทไดจิ
เด็กในเมือง นารา