หน้าแรก พระพุทธรูปในวัด โทไดจิ พระพุทธรูปในวัด โทไดจิ

พระพุทธรูปในวัด โทไดจิ

พระพุทธรูปในวัด โทไดจิ
พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งนารา
โคโมคุเทน (Komokuten)