หน้าแรก ทางเดินไปวัด โทไดจิ ทางเดินไปวัด โทไดจิ

ทางเดินไปวัด โทไดจิ

ทางเดินไปวัด โทไดจิ
กวาง นารา
ยักษ์เฝ้าประตูวัด โทไดจิ