หน้าแรก Day 6 – นารา-เกียวโต-เมืองเก่า Day 6 – นารา-เกียวโต-เมืองเก่า

Day 6 – นารา-เกียวโต-เมืองเก่า

Day 6 – นารา-เกียวโต-เมืองเก่า
ออกเดินทางสู่ นารา